Общи условия

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “АДВЪРТАЙЗИНГ БИЗНЕС КАТАЛОГ” ООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛ, на предоставяните от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА


ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА


Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

·       1. Наименование на Доставчика: „АДВЪРТАЙЗИНГ БИЗНЕС КАТАЛОГ“ ООД

·       2. Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, Етрополе, площад 9-ти Септемри 6

·       3. Адрес на упражняване на дейността: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София 1172, ж.к. Дианабад, ул.“Никола Габровски“ No 1

·       4. Данни за кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София 1172, ж.к. „Дианабад“, ул.Никола Габровски“ No 1

·       5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 204053148

·       6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG : 204053148

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА


Чл. 3. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Основните характеристики на Услугата са следните: Услугата 
представлява сайт за предоставяне на електронни магазини, както и публикуване на малки обяви в платформата на www.MyStock.bg - собственост на Доставчика, наричано за краткост Онлайн Магазин. Услугата има за цел да предостави платформа, чрез която ПОЛЗВАТЕЛЯ и представлявания от него Бизнес да представи своите услуги и продукти на своите потребители Електронния магазин съдържа следните характеризиращи елементи:

·       Описание на дейността на ПОЛЗВАТЕЛЯ;

·       Описание на продукта на ПОЛЗВАТЕЛЯ;

·       Снимки на услугата и продуктАа на ПОЛЗВАТЕЛЯ;

·       Информация за контакти телефон, факс, имейл адрес на ПОЛЗВАТЕЛЯ;

·       Географска карта, позиционирана на адреса на ПОЛЗВАТЕЛЯ;

·       Работно време на ПОЛЗВАТЕЛЯ;

·       Получаване на запитвания,търсене от трети лица посредством онлайн форма;

·       Панел за управление на съдържанието на ЕЛЕКТРИННИЯ МАГАЗИН;

 

ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН има за цел да бъде откриван и преглеждан от трети лица и индексиран от търсещи машини с цел представяне на продукта или услугата, представлявани от ПОЛЗВАТЕЛЯ. 

Чл. 4. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно
следните параметри за публикуване на обяви в www.MyStock.bg :

  1. Забранено е публикуването на текстове и снимки, целящи да увредят имиджа и достойнството на други лица.

2.   Забранено е публикуването на порнографски и еротични материяли

3.   Забранено е публикуването на подвеждащи обяви, в това число телефони с добавена стойност, без да бъде изрично опоменато

4.   Забранено е изпозлването на линкове в цялото съдържание на обявата и електронния магазин

  1. Забранено е предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство.
  2. Забранено е копирането информация, в това чисто снимки и лога на други сайтове от обяви на други потребители.
  3. За публикуване на артикули втора употреба е задължително да има снимка на реалния продукт
  4. Забранено е регистрирането на повече от един профил на електронен магазин или потребителски профил, с цел неспазване на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо потребителите на www.MyStock.bg
  5. Публикуването на подвеждащи или недействителни обяви, в това число снимки, информация или допълнителни условия за закупуването ѝ, без да е упоменато в обявата е забранено
  6. Отговорността за публикуването на обяви нарушаващи авторски права, интелекуална собственост, пиратски стоки, както и  стоки имитиращи и съдържащи отличителни знаци на известни марки, каквито и да са те ( лого, етикет, условия за гаранция, упътване за работа с продукта ) без удобрението на търговската марка или представителя на марката за Република България е на лицето, което ги публикува.
  7. Забранено е публикуването неверни обяви и реклами, като отговорността е на ПОЛЗВАТЕЛЯ.С Публикуването на обявата и/или рекламата ПОЗЛВАТЕЛЯ декларира,че отговаря за истинноста и собствеността на публикуваната реклама и/или обява.

12.                 Администраторите на www.MyStock.bg запазват правото си да премахват и редактират обяви, магазини,профили, снимки и всякакъв вид информация представена от ПОЛЗВАТЕЛЯ, без предупреждение.

IV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА


Чл. 5. (1) 
Цените за различните промо услуги и обяви са публикувани на сайта Доставчика в интернет на www.MyStock.Bg, както и в електронните магазини на регистрираните потребители. 
(2) Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на страницата на Доставчика в Интернет. 
(3) Доставчикът има право да предоставя промоционални цени, оферти и абонаментни планове на Ползвателя, съгласувани при телефонен разговор и/или комуникация по електронен път. 

Чл. 6. (1) Ползвателят заплаща цената на Услугата съобразно определеното от Доставчика в страницата му в Интернет, телефонен разговор и/или електронен път когато Услугата се предоставя възмездно. 
(2) Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата. 


V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА.


Чл. 7 (1) Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация. 
(2 ) Във всички случаи на предоставяне на Услугата Доставчикът не се ангажира с истинността на публикуваните данни. При несъответствие в информацията, Ползвателят има право незабавно да нанесе необходимите корекции чрез предоставения от страна на Доставчика панел за управление на съдържанието. При невъзможност за нанасяне на корекциите, посредством панел за управление на съдържанието, Ползвателят следва да уведоми Доставчика за необходимите корекции, посредством телефонно обаждане и/или имейл комуникация.


Чл. 8. (1) Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение. 
(2) При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици и/или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели. 
(3) Ползвателят се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство, както и да не накърнява правилата на морала и добрите нрави. 

Чл. 10. Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление. 

Чл. 11. (1) С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и/или други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата. 
(2) В случаите по ал.( 1), Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е станало причина за преустановяването. 

Чл.12. (1) Всички трети лица, различни от Ползвател и Доставчик, имат право да използват услугите предоставени от Доставчика с цел получаване и достъп до информация
за обява/елетронен магазин на даден Ползвател. 
(2) Доставчикът не носи отговорност за предоставенната информация и нейното тълкуване от трети лица. 

Чл. 13. (1) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. (2) В случай, че по някаква причина, Ползвателят е забравил и/ или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи процедура по предоставяне на нови данни за достъп до панела за управление. 


VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


Чл. 14. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми своевременно и по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на услугата. 
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля. 
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при заявяване на Услугата. Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него. 
(4) Ползвателите, които използват Услугата без регистрация, приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната. 
Чл. 16. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие до Ползвателя да прекрати едностранно договора, в случай, когато установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството на Република България и общоприетите нравствени норми. 


VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ


Чл. 17. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия не води до недействителност на целия договор. 
Чл. 18. За неуредените в договора въпроси, свързани с изпълнението и/или тълкуването му, се прилагат законите на Република България. 
Чл. 19. Приложимо право по тези Общи условия е българското право. 
Чл. 20. За официална комуникация по електронен път с Доставчика се смята само и единствено имейл комуникация с адрес за Доставчика – [email protected] 
Чл. 21. Настоящите Общи условия са в сила от 01.01.2016 г.

И